Англійська мова за професійним спрямуванням

Методичний посібник призначений для студентів спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» вищих навчальних закладів і спрямований на ґрунтовне засвоєння англійської мови професійного спрямування у галузі автоматизації та приладобудування.В основі даного посібника –вивчення дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» як обов’язкової частини під час підготовки сучасного фахівця. Увага зосереджена на комунікативній спрямованості курсу іноземної мови в коледжі.У даному посібнику основну увагу звернено на розуміння специфіки лексико-граматичних та лінгвостилістичних засобів науково-технічного мовного стилю, а також вироблення вміння передати їх адекватно під час перекладу українською мовою.Методичний посібник складається з:-Текстів фахового спрямування;-Лексико-граматичних вправ;-Словника професійних термінів.Мета посібника –навчити студентів працювати з оригінальною літературою з фаху, надати додаткові знання для професійно-орієнтованого спілкування та розвинути навички самостійної роботи.Спеціальні технічні тексти та завдання базуються на лексичному матеріалі професійного спрямування. Виконання лексичних вправ дозволяє розширити і закріпити фахову термінологію, розвивати практичні навички усного монологічного та діалогічногомовлення, читання, письма та сприймання іноземної мови на слух. У посібнику подано конкретний матеріал як для аудиторних занять так і для самостійного вивчення англійської мови.Система тренувальних вправ забезпечує ефективне засвоєння необхідних знань і вироблення стійких навичок фахової, усної та письмової комунікації, роботи з англомовною технічною літературою. Використання посібника значно покращить мовну підготовку студентів, а також буде сприяти формуванню у них інтересу до обраної професії.

Для перегляду прихованого вмісту Ви повинні увійти або зареєструватись на сайті.